Eduki publikatzailea

Fundación Biodiversidad-ek dirulaguntzen deialdi bat egin du PNACC ezartzen laguntzen duten proiektuetarako

Fundación Biodiversidad-ek dirulaguntzen deialdi bat egin du PNACC ezartzen laguntzen duten proiektuetarako

20-01-2023


Fundación Biodiversidad-en zuzendaritzak berriki onartu du 2023ko ekitaldian 2021-2030 Klima Aldaketara Egokitzeko Plan Nazionala ezartzen lagunduko duten proiektuak egiteko norgehiagoka-araubideko dirulaguntzen deialdia. Jarduerak kofinantzatzeko dirulaguntzak dira, eta horiekin, ezagutza zientifikoaren bidez, klima-aldaketara egokitzen lagunduko da, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren plan eta estrategietan ezarritakoarekin bat etorriz, bereziki 2021-2030 PNACCan eta 2021-2025 lehen Lan Programan.

Nork jaso ditzake laguntza hauek?

Onuradun izan ahalko dira oinarri arautzaileen 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten erakundeak, eta, zehazki, deialdiaren 2. artikuluan ezarritakoak:

a) Irabazi-asmorik gabeko erakundeak. Kategoria honetan sartzen dira abenduaren 19ko 2093/2008 Errege Dekretuak araututako erregistroan inskribatutakoak, abenduaren 19koa, estatu mailako teknologia-zentroak eta teknologia-berrikuntzari laguntzeko zentroak arautzen dituena eta zentro horien erregistroa sortzen duena.

b) Estatuko Administrazio Orokorreko eta autonomia-erkidegoetako ikerketa-erakunde publikoak.

c) Unibertsitate publikoak eta haien unibertsitate-institutuak, baldin eta Unibertsitate, Zentro eta Tituluen Erregistroan inskribatuta badaude.

d) Elkargo profesionalak.

Laguntzen ezaugarriak

Deialdiaren gehieneko zuzkidura orokorra 4.000.000 euro artekoa da. Proposamen bakoitzeko gehienez ere 200.000,00 euro eskatu ahal izango dira. Lehentasunezkoak ez diren gaien kasuan, dirulaguntzaren gehieneko ehunekoa % 70 izango da, eta lehentasunezkoak ez direnen kasuan, berriz, % 80. Gauzatzeko epeak 2025eko maiatzaren 30era arte iraungo du, luzapenak barne.

Eskabideak aurkezteko epea 2023ko martxoaren 16an amaituko da, egun hori barne, uztailaren 12ko TED/818/2021 Aginduan zehaztutako moduan eta baldintzetan. Agindu horren bidez, Fundación Biodiversidad, norgehiagoka-erregimenean ematen dituen dirulaguntzak arautzen dituzten oinarriak onartzen dira. Dirulaguntza horiek trantsizio ekologikoan, natura-ondarearen kontserbazioan eta klima-aldaketari aurre egiten laguntzen duten ikerketa eta jarduerak finantzatzeko dira.

Proposamenak behar bezala baloratu ahal izateko emandako eredu ofizialen arabera aurkeztuko dira eskabideak, deialdi honetan ezarritako epe eta bideen barruan. Bestela, ez dira kontuan hartuko.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da, zeinaren testu osoa Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean kontsulta baitaiteke.

 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/670489)